INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSBOWYCH

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,

Realizując ciążący na nas obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej jako: „RODO”), niniejszym informujemy, że:

1. DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sebastian Zwierzyński prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą BRUK – BAU Sebastian Zwierzyński, pod adresem os. Wichrowe Wzgórze nr 23, lok. 54, 61-678 Poznań, NIP: 7781013253, REGON: 630644273.

2. CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a. sprzedaży towarów lub świadczenia usług oferowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj.: przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

b. prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia spoczywającego na nas obowiązku podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

c. realizacji przysługującego nam prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw;

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Twoje dane osobowe będą udostępnianie następującym odbiorcom: podmiotom współpracującym/przetwarzającym (biuro księgowe; kancelaria prawne)

3.2. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom trzecim.

3.3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza UE, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

4.2. W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych, przetwarzanie danych osobowych ustaje po upływie 10 lat.

4.3. Przetwarzamy Pani/Pana dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

5. Przysługujące Pani/Panu prawa:

5.1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

5.2. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: biuro@bruk-bau.com

lub pisemnie pod adresem:

BRUK – BAU SEBASTIAN ZWIERZYŃSKI
os. Wichrowe Wzgórze nr 23 lok. 54
61 – 678 Poznań

6. SKARGA

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. REALIZACJA UMOWY

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie pkt 2 a) jest warunkiem zawarcia umowy w zakresie sprzedaży towaru i/lub świadczenia usług oferowanych przez Administratora.

8. PROFILOWANIE

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.